liedbesprekingen

Sinds 2014 schrijf ik overzichtsartikelen, biografieën en liedbesprekingen voor het digitale compendium bij het Liedboek – Zingen en bidden in huis en kerk. Een overzicht van de liedbesprekingen staat hieronder. De vermelding ‘(melodie)’ achter een liednummer betekent dat ik alleen een melodiebespreking schreef; de bespreking van de liedtekst is van iemand anders of wordt nog door iemand anders geschreven.
Regelmatig is een melodie in het Liedboek voor meer dan één lied gebruikt. Ook die liederen zijn in de tabel opgenomen, waarbij verwezen wordt naar het lied waar de melodiebespreking staat.
Met de zoekfunctie kan gezocht worden op liednummer of op woorden uit de beginregel

liednummerbeginregel
6 (melodie) zie 1009Heer, toon mij uw genade
12 (melodie) zie 827Breng redding, Heer, de vroomheid is geweken
20 (melodie)Moge de Heer u antwoord geven
22 (melodie)Mijn God, mijn God, waarom verlaat Gij mij
23a (melodie)D' Almachtige is mijn herder en geleide
23bDe Heer is mijn herder
24 (melodie)De aarde en haar volheid zijn
25a (melodie)Mijn ogen zijn gevestigd
30 (melodie)Dank, Heer, Gij hebt het niet gedoogd
35 (melodie)Twist, Here, met mijn twisters, strijd
36 (melodie) zie 723De zonde die de zondaar vleit
38 (melodie) zie 317Laat toch niet uw toorn, o Here
45 (melodie)Met luide stem breng ik de koning hulde
46 (melodie)God is een toevlucht te allen tijde
51 (melodie)Ontferm u God, ontferm u, hoor mijn klacht
61 (melodie)O Here, verhoor mijn smeken
65 (melodie) zie 72De stilte zingt U toe, o Here
66 (melodie) zie 489Breek aarde, uit in jubelzangen
68 (melodie) zie 723God richt zich op, de vijand vlucht
69 (melodie) zie 51Red mij, o God, het water stijgt en stijgd
72 (melodie)Geef, Heer, de koning uwe rechten
74 (melodie) zie 524Waarom, o God, verstoot Gij voor altoos
76 (melodie) zie 30God wordt geëerd in Israël
78 (melodie) zie 90Mijn volk, ik ga geheimen openleggen
80 (melodie)O God van Jozef, leid ons verder
81 (melodie) zie 645Jubel God ter eer
89 (melodie) zie 412Ik zal zolang ik leef bezingen in mijn lied
90 (melodie)Gij zijt geweest, o Heer, en Gij zult wezen
91 (melodie)Heil hem wien God een plaats bereidt
95 (melodie) zie 24Steek nu voor God de loftrompet
98 (melodie) zie 489Zing een nieuw lied voor God de Here
100 (melodie) zie 131Juich Gode toe, bazuin en zing
101 (melodie) zie 678Ik wil, Heer, in mijn lied de zegeningen
103aLoof nu, mijn ziel, de Here
107 (melodie) zie 758Gods goedheid houdt ons staande
111 (melodie) zie 24Van ganser harte loof ik hem
113 (melodie) zie 316Prijs, halleluja, prijs de Heer
116 (melodie) zie 524God heb ik lief, want die getrouwe Heer
117aGij volken loof uw God en Heer
118 (melodie) zie 489Laat ieder 's Heren goedheid prijzen
121 (melodie) zie 794Ik sla mijn ogen op en zie
123 (melodie)Tot U, die zetelt in de hemel hoog
128 (melodie) zie 538Welzalig is een ieder die God van harte vreest
130 (melodie) zie 25aUit diepten van ellende
130a Uit angst en nood stijgt mijn gebed
131 (melodie)O Heer, er is geen trots in mij
132 (melodie) zie 944Heer, denk aan David en zijn eed
134 (melodie) zie 363Gij dienaars aan de Heer gewijd
136 (melodie) zie 154bLoof de Heer, want Hij is goed
138 (melodie)U loof ik, Heer, met hart en ziel
139 (melodie) zie 30Heer, die mij ziet zoals ik ben
140 (melodie) zie 310Bescherm mij, Heer, behoed mijn leven
142 (melodie) zie 131Tot God de Heer hief ik mijn stem
146 (melodie)Zingt, mijn ziel, voor God uw Here
146aLaat ons de Heer lofzingen
146cAlles wat adem heeft love de Here
148 (melodie)Halleluja! Prijs God en zing
149 (melodie)Halleluja! Laat opgetogen
154b (melodie)Heel de schepping, prijs de Heer!
157e (melodie)De barmhartige ziet naar mij om
158a (melodie)God zij geloofd uit alle macht
159a (melodie)Nu is het woord gezegd
176Om Sions wil zwijg ik niet stil
206De zon gaat op in gouden schijn
207De trouw en goedheid van de Heer
208Nu wordt het licht, de dag breekt aan
209Heer Jezus, o Gij dageraad
211De gouden zonne heeft overwonnen
213Morgenglans der eeuwigheid
225Zingen wij van harte zeer
232Heer, blijf bij ons, kom in ons huis
240Blijf bij ons, Jezus onze Heer
245'k Wil U, o God, mijn dank betalen
254Vriendelijk licht, dat heel de dag
272Wij zoeken in uw huis uw aangezicht, o Here
283 (melodie)In de veelheid van geluiden
310Eén is de Heer, de God der goden
314Here Jezus, om uw woord
315Heb dank, o God van alle leven
316 (melodie)Het woord dat u ten leven riep
317 (melodie)Grote God, Gij hebt het zwijgen
343Geloofd zij God die heel de wereld tot leven wekt
347Here Jezus, wij zijn nu
356O God die uit het water
370 (melodie)Vader, die woont in hemels licht
363Dat 's Heren zegen op u daal'
375God zij gezegend! Laat ons dank bewijzen
386Vier met alles wat in je is
412Wij loven U, o God, belijden U als Heer
413Grote God, wij loven U
414Geef ons genadig, Here God
418God, schenk ons de kracht
423Nu wij uiteengaan vragen wij God
435Hef op uw hoofden, poorten wijd!
437Kom tot ons, scheur de hemelen, Heer
438God lof! Nu is gekomen
440Ga, stillen in de lande
441Hoe zal ik U ontvangen
443De engel Gabriël komt aangesneld
444Nu daagt het in het oosten
445De nacht is haast ten einde
448Het volk dat wandelt in het duister
466 (melodie)O wijsheid, daal als vruchtbare taal!
470U Jezus Christus loven wij
474Loof God, gij christenen, maak Hem groot
475Ik mag hier aan uw kribbe staan
482 (melodie)Er is uit 's werelds duistere wolken
485Zeg eens herder, waar kom jij vandaan?
486 (melodie)Midden in de winternacht
487 (melodie)Eer zij God in onze dagen
489 (melodie)Komt ons in diepe nacht ter ore
498 (melodie)Bethlehem, o uitverkoren
505In de nacht gekomen
510 (melodie)O kerstnacht, schoner dan de dagen
518Hoe helder staat de morgenster
524 (melodie)Nu Gij de doop ontvangt in de Jordaan
532 De visser ging uit vissen
538 (melodie)Een mens te zijn op aarde
541Veertig jaren lopen door het hete zang
555Dans en zing
561 (melodie)O liefde die verborgen zijt
562Ik wil mij gaan vertroosten
574Glorie zij U, Christus, U leed onze nood
576O hoofd vol bloed en wonden
577O wereld, zie uw leven
580 (melodie)Dag zo bitter en zo goed
581 (melodie)Hier zwijgt het hoge denken
607 (melodie)Gij zijt voorbijgegaan
612 (melodie)Wij komen als geroepen
618Christus lag in de dood terneer
619Lof zij God in de hoogste troon
621Heerlijk verschenen is de dag
623O hart, spring op vol vreugde
637 (melodie)O vlam van Pasen, steek ons aan
645 (melodie)Zing ten hemel toe, juich en jubel Gode
647 (melodie)Voor mensen die naamloos
654 (melodie)Zing nu de Heer, stem allen in
661Ten hemel opgevaren is
663 (melodie)Al heeft Hij ons verlaten
665 (melodie)Om Christus wil zijn wij verblijd
678 (melodie)Vrees niet, gij land, verheug u en wees blijde
695Heer, raak mij aan met uw adem
704Dank, dank nu allen God
708 (melodie)Wilhelmus van Nassouwe
712Het jaar neigt zich tot stille groet
717Waartoe geploegd, als 't zaad
723 (melodie)Waar God de Heer zijn schreden zet
747Eens komt de grote zomer
748Het duurt niet lang meer tot de tijd
749Op, waak op!' zo klinkt het luide
750Jeruzalem, Jij stad door God gebouwd
755Toch overwint eens de genade
758 (melodie)Bij 't steken der bazuinen
776Er wordt een nieuwe stad gebouwd
794 (melodie)Gods zegen bidden wij je toe
796U Here Jezus roep ik aan
799Kom, kinderen niet dralen
800Wat zou ik zonder U geweest zijn
808 (melodie)In diepe nacht ben ik gegaan
817O, Christus, bron van lentebloei
826 (melodie)O Christus, woord der eeuwigheid
827 (melodie)Mensen, wij zijn geroepen om te leven!
835Jezus, ga ons voor
838O grote God die liefde zijt
863Nu laat ons God de Here
864Laat ons de Heer lofzingen
865 (melodie)Komt nu met zang van zoete tonen
866 (melodie)Zolang als ik op aarde leven zal
885Groot is uw trouw, o Heer, mijn God en Vader
898Een vaste burcht is onze God
898Een vaste burcht is onze God
899Wat mijn God wil, geschiede altijd
902Is God de Heer maar voor mij
903Zou ik niet van harte zingen?
904Beveel gerust uw wegen
906God is in ons midden
913Wat de toekomst brenge moge
914Geef mij, Heer, mij los te zingen
913Waarom moest ik uw stem verstaan?
944 (melodie)O Heer, verberg u niet voor mij
955 (melodie)Jezus, mijn verdriet is groot
970Vlammen zijn er vele
971Zing een nieuw lied voor God de Here
973Om voor elkaar te zijn uw oog en oor
977Ga uit, o mens, en zoek uw vreugd
978Aan U behoort, o Heer der Heren
1009 (melodie)O lieve Heer, geef vrede
1012 (melodie)Geef aan de wereld vrede, Heer
1014Geef vrede door van hand tot hand