wetenschappelijke publicaties

2024

In voorbereiding:

‘‘Zingt, zingt blij te moê, Adams dankbre zoonen!’ De stichtelijke liederen van Rhijnvis Feith’. Het artikel verschijnt in het Jaarboek Bilderdijk – de wetenschappelijke uitgave van de Werkgroep Bilderdijk van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde te Leiden.

2023

‘”Sey getrost / denn du bist mein”.Theologie und Frömmigkeit in der Motette Fürchte dich nicht BWV 228 von Johann Sebastian Bach. | Theology and Piety in Johann Sebastian Bach’s motet Fürchte dich nicht BWV 228. In: Albert Clement (Ed.), Johann Sebastian Bach’s Personal Copy of Abraham Calov’s Bible Commentary. History – Significance – Perspectives | Johann Sebastian Bachs persönliches Exemplar des Bibelkommentars von Abraham Calov. Geschichte – Bedeutung – Perspektiven. Amstersfoort: Uitgeverij Van Wijnen, 2023, blz. 301-332.

“Van ‘Salve, mundi salutare’ naar ‘O Haupt voll Blut und Wunden’”, in: Ds. J.A. Kloosterman (red.), O hoofd vol bloed en wonden. Passiemeditaties. Leeuwarden: Uitgeverij Groen, 2023, ISBN 9789088973468, blz. 117-135.

 

2021

(recensie) Jaco van der Knijff, Heilige gezangen. Herkomst, ontwikkeling en receptie van de lofzangen in het psalmboek van Dathenus en de “Eenige Gezangen” in de Staatsberijming van 1773 (dissertatie Apeldoorn, 2018), in: Tijdschrift van de Koninklijke Vereniging voor Nederlandse Muziekgeschiedenis (TVNM), Deel LXXI, 2021, 213-217. Klik hier om de recensie te lezen.

‘Jan Pieterszoon Sweelinck is ‘een beetje “mode” geworden’. Het Orgel, de Nederlandsche Organisten-Vereeniging en de Sweelinck-revival’, Het Orgel jrg 117 nr 5 (september 2021) 7-17.

‘“Heilige Geest van God, vul opnieuw mijn hart” – De lied- en muziekpraktijk van het Evangelisch Werkverband en het verlangen naar meer ruimte voor de Geest in de protestantse liturgie’, in: Samuel Goyvaerts & Gerard Rouwhorst (red.), Out of the blue. Geest en liturgie (Uitgeverij: Hallewijn, Antwerpen) 2020, 105-119. Meer info

2018
‘Op zoek naar ‘een betamelijken uitoefening van den openbare Godsdienst’ rond 1816,’ in: Fred van Lieburg & Joke Roelevink (red.), Ramp of redding. 200 jaar Algemeen Reglement voor het Bestuur der Hervormde Kerk in het Koninkrijk der Nederlanden 1816-2016 (Boekencentrum 2018) 77-92

2016
‘Sterven en eeuwig leven verklankt in Bachs ‘Actus tragicus’ (BWV 106)’, in: Jaco van der Knijff, Justin Kroesen & Jan Smelik (red.), Bach, het kerklied en het orgel (Studies uit de kerkelijke ‘achterhoek’ aangeboden aan dr. Jan R. Luth) (Steenwijk 2016) 39-52.

Jaco van der Knijff & Jan Smelik, ‘Jan Luth en de hymnologie in Groningen’, in: Jaco van der Knijff, Justin Kroesen & Jan Smelik (red.), Bach, het kerklied en het orgel (Studies uit de kerkelijke ‘achterhoek’ aangeboden aan dr. Jan R. Luth) (Steenwijk 2016) 9-26.

‘Reger in het orgel. (Een bijdrage aan de receptiegeschiedenis van Max Reger in Nederland)’, Het Orgel 112/6 (2016) 3-13.

‘Samuel de Lange jr. en de protestantse kerkzang’. Het Orgel 112/5 (2016) 36-43.

2015
”Het orgel in het geestelijke, vocale oeuvre van Johann Sebastian Bach’, Het Orgel, jrg. 111 (2015) nr. 1, 4-13, nr. 2, 3-11.

2011
(recensie) Pieter Post, Geschiedenis van het doopsgezinde kerklied (1793-1973). Van particularisme naar oecumeniciteit (Hilversum 2010). in: Doopsgezinde Bijdragen. Nieuwe reeks nummer 37 (2011) (Amsterdam 2011) 314-317.

‘Amsterdam. Der >Organistenmacher< Jan Pieterszoon Sweelinck’, in: Matthias Schneider &  Beate Bugenhagen, Zentren der Kirchenmusik (= Band 2 Enzyklopädie der Kirchenmusik) (Laaber: Laaber-Verlag 2011) 161-168.

(recensie) Christa Boerke (red.), Paul Gerhardt (1607-1676). Lezingen, gehouden tijdens het Gerhardtsymposium in de Theologische Universiteit op 10 maart 2007. (Apeldoornse studies 49), Church History and Religious Culture, Volume 91 (2011) 700-701.

2009
‘Niet-ritmisch psalmzingen’, in: George Harinck, Herman Paul & Bert Wallet (red.), Het gereformeerde geheugen. Protestantse herinneringsculturen, 1850-2000  (Amsterdam 2009) 563-574.

2006
(recensie) ‘A. le Coq, Wat vlied’ of bezwijk’. Het vrijzinnige kerklied in Nederland 1870-1973′, Bijdragen en Mededelingen betreffende de Geschiedenis der Nederlanden 2006.

‘Getalsmatige omvang en geografische spreiding van zogeheten ‘gereformeerde-bondsgemeenten’ in de periode 1970-2003′, Documentatieblad voor de Nederlandse Kerkgeschiedenis na 1800, jaargang XXIX, nummer 64 (juni 2006), 33-59.

Lemma ‘Raadgever, Johann Lam” (Hanna Lam) in: Biografisch Lexicon voor de geschiedenis van het Nederlands Protestantisme, deel 6 (Kampen 2006) 236-238.

2005
50 lemmata in: Christelijke Encyclopedie (Kampen 2005)

2004
‘Die Theologie der Musik bei Johannes Calvin als Hintergrund des Genfer Psalters‘, in: Eckhard Grunewald, Henning P. Jürgens und Jan R. Luth (red.), Der Genfer Psalter und seine Rezeption in Deutschland, der Schweiz und den Niederlanden. 16.-18. Jahrhundert (Tübingen 2004) (= Frühe Neuzeit:  Studien und Dokumente zur deutschen Literatur und Kultur im europäischen Kontext, Band 97) 61-79.

‘Vuur en vlam in de liturgie. Liturgische ontwikkelingen in de Gereformeerde Kerken (vrijg.) en de Nederlands Gerefor­meerde Kerken, 1944-2004’, in: Roel Kuiper & Willem Bouwman (red.), Vuur en vlam, deel 3. (Kinderen van de Vrijmaking) (Amsterdam 2004) 276-309.

‘Bach in Het Orgel’, Het Orgel, jrg 100, nr 4 (juli/augustus 2004) 5-26.

2003
‘Schilder, de kerkdienst en het kerklied’, in: George Harinck (red.), Alles of niets. Opstellen over K. Schilder (Barneveld 2003) (= AD Chartas-reeks nr. 6) 47-78.

2001
‘The National Protestant Mission Festivals in the Netherlands, 1863 – 1939´, in: P. Post, G. Rouwhorst, L. van Tongeren & A. Scheers (eds.), Christian Feast and Festival. The Dynamics of Western Liturgy and Culture (Leuven 2001) (= Liturgia condenda: 12) 441-459.

‘Lotgevallen van het lied “de profundis”‘, in: Dirk Duijzer (red.) De profundis. Psalm 130 in de Nederlandse taal (Zoetermeer 2001) 29-40.

2000
“Zingend lied´ren van de morgen” (Twee eeuwen tijd en eeuwigheid in het kerklied)´, in: J. Vree & S. Voolstra, Tussen Tijd en Eeuwigheid (Zoetermeer 2000) (= Jaarboek voor de geschiedenis van het Nederlands Protestantisme 8) 59-84.

1998
‘Bruggen en kloven in de protestantse liedcultuur rond 1900’, Het Orgel, 94ste jrg (1998), nr 6.

1997
Eén in lied en leven. Het stichtelijk lied bij Nederlandse protestanten tussen 1866 en 1938 (´s-Gravenhage 1997) (= Nederlandse cultuur in Europese context; monografieën en studies, 9). Meer info

1996
‘De Gereformeerde Kerken en de Interkerkelijke Berijming’, in: M. van Dongen (red.), Met troffel en zwaard. (Bijdragen ter gelegenheid van het afscheid van ds. C.J. Smelik, predikant van de Gereformeerde Kerk te Nieuwerkerk aan den IJssel op 15 september 1996), (z.p., z.j. [1996]) 54-67.

‘The Gospel Hymn in the Low Countries,’ in: G. Harinck & H. Krabbendam (ed.), Sharing the Reformed Tradition: The Dutch-North American Exchange, 1846-1996 (Amsterdam 1996) 79-96.

1992
‘Telemanns fugirte und veraendernde choraele’, Het Orgel, jrg 88, nr 2/3 (februari/maart 1992), pag. 46-51, 85-89

1992
Het Prieel der Gheestelijcke Melodie (Brugge 1609, Antwerpen 1614 & 1617) Een onderzoek naar functies, herkomst en verspreiding. (Ongepubliceerde doctoraalscriptie Rijksuniversiteit Utrecht, 1992)